Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Yogaschool de Toermalijn wordt gerund door Annet van de Woestijne en Arjen Spanjers. De Yogaschool verzorgt  beroepsopleidingen op het gebied van yoga. De opleidingen worden gegeven in de Jeugdruimte van de Exoduskerk in Sommelsdijk. Op al deze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Heb je een vraag? Stuur dan een mail je ontvangt binnen 4 dagen antwoord.

1. Inschrijving en betaling
Inschrijvingen voor cursussen en opleidingen gaan via het invullen van het digitale inschrijfformulier. De volledige betaling van de opleiding of de eerste termijn zit hieraan gekoppeld. Dit betekent dat je pas ingeschreven bent als het volledige bedrag of de eerste termijn van de gekozen opleiding is betaald. Per e-mail ontvang je een bevestiging van inschrijving en factuur. De factuur vermeldt opleidingskosten en eventuele betalingstermijn(en). Bij betaling in termijnen betaal je extra over de hoofdsom van de opleiding, dit bedrag wordt vermeld op het inschrijfformulier. De betaling van de resterende termijnen vindt plaats per bank o.v.v. het factuurnummer, cursus en startdatum. d.m.v. inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden. De inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

2. Annuleren

Na inschrijving geldt er een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Bij opzeggen om welke reden dan ook, nadat de bedenktermijn van 14 dagen verstreken is wordt het lesgeld niet geretourneerd en dienen alle eventuele termijnen volledig voldaan te worden. In overleg is het mogelijk om je inschrijving te verzetten naar een andere startdatum.
2.1. Bij annulering van een door jou (gemiste) lesdag door ziekte of andere omstandigheden is teruggave van cursusgeld niet mogelijk. In overleg kan er worden bekeken of de les kan worden ingehaald in dezelfde cursus die op een later moment wordt gegeven. Indien dit in de eerstvolgende cursus of opleiding niet mogelijk is vervallen verdere aanspraken. Als er meer dan 1 lesdag van een opleiding of cursus gemist wordt, kan er geen garantie zijn voor het behalen van de opleiding.
2. 2. Indien je d.m.v. een schriftelijke bevestiging van een arts aan kunt tonen dat je niet in staat bent om het opleidingsjaar af te maken storten we desgewenst het opleidingstarief minus de kosten van de reeds gevolgde lessen en verdere reeds gemaakte kosten terug. De opzegging geldt vanaf het moment dat deze schriftelijke bevestiging bij ons via email ontvangen is. Je ontvangt de terugbetaling dan binnen twee weken. 
2.3. Als een cursus of opleiding niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers of andere omstandigheden wordt je betaling binnen twee weken na het cancelen van de opleiding teruggestort.

3. Uitval docent

Bij ziekte en/of uitval van een docent zal Yogaschool de Toermalijn indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk is wordt de les op een later tijdstip in overleg ingehaald. In geval van ziekte en/of uitval van een docent heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding. Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

4. Persoonsgegevens
Bij inschrijving voor een opleiding worden je persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en om de deelnemers op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van Yogaschool de Toermalijn.  

5. Lesmateriaal
Het lesmateriaal dat wordt verstrekt tijdens een cursus of opleiding mag niet anders worden gebruiken dan voor persoonlijke studie.  Het is deelnemers niet toegestaan om het lesmateriaal te gebruiken voor commercieel gebruik of te kopiëren ten behoeve van derden. Daar waar in de cursusmap anderen geciteerd worden staat dit duidelijk vermeld. Het eigendomsrecht berust bij Yogaschool de Toermalijn. 

6. Aansprakelijkheid
Yogaschool de Toermalijn is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal. Tevens kan Yogaschool de Toermalijn nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de lesstof door cursist. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dien je je huisarts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen ten alle tijde per direct aan de docent kenbaar gemaakt te worden. De docent kan aan de hand hiervan ter bescherming van jezelf besluiten om toegang tot de lessen te weigeren. Yogaschool de Toermalijn is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen.

7. Beeldopname
Yogaschool de Toermalijn behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens opleidingen en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten.  Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een opleiding door cursist is allen mogelijk na toestemming van de docent en andere deelnemers.

8. Klachten en geschillen 
Yogaschool de Toermalijn is aangesloten bij de Samenwerkende Yogadocenten Nederland (de SYN). Mocht het nodig zijn dat er een klachtenprocedure moet worden opgestart dan kun je terecht bij deze vereniging via email voorzitter@syn-org.nl Klachten mogen ook altijd voorgelegd worden aan de vertrouwenspersoon mevrouw Petra Vermeulen. Zij is bereikbaar via het email adres: pdvermeulen@hotmail.com . Iedere klacht wordt altijd strikt vertrouwelijk behandeld.

 
9. Overige
Yogaschool de Toermalijn behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma en/ of één of meer lesdagen door een andere docent te laten verzorgen.  Yogaschool de Toermalijn stelt de tarieven van alle opleidingsactiviteiten vast. Zij heeft het recht deze te allen tijden te wijzigen. Over wijzigingen van deze aard wordt via e-mail en de website gecommuniceerd.
De cursusdata en lesdagen zijn zoals op de website en in de studiegids gepubliceerd. Tijdens de yoga docentenopleiding is er een stage traject, dit kan bij twijfel over de getoonde kwaliteiten verlengd worden. Daarna wordt de opleiding afgerond met het uitreiken van het certificaat.
 

10.Scriptie
Niveau 4 wordt afgesloten met een scriptie die door Yogaschool de Toermalijn en een tweede beoordelaar nagekeken wordt.
Het scriptietraject, loopt evenwijdig met het schooljaar waarin je niveau 4 volgt en, dient uiterlijk op 1 juni van dit schooljaar  volledig afgesloten te zijn waarna eind juni begin/juli de diploma uitreiking volgt. Mocht 1 juni om welke reden dan ook door  toedoen van de leerling niet gehaald worden, wordt de afstudeerdatum 1 schooljaar  jaar doorgeschoven en dient er voor het nieuwe traject een scriptie tarief betaald te worden van  € 300,- waarvoor de scriptie maximaal 3 keer nagekeken en van commentaar voorzien wordt alvorens deze bij de tweede beoordelaar aangeboden wordt.